Retur til ølaftener

 

Generalforsamling

18. januar 2007 på Kulturstationen i Skørping

Dagens Ølliste
IPA, brygget af Niels Karl Jacobsen
Hog Heaven, Avery
Westvlederen 8
Old Rasputin Russian Imperial Stout, North Coast Brewing Co.


REFERAT:

 • Valg af ordstyrer

  Jens Morten Jensen

  Konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

 • Valg af referent

  John Jensen

 • Bestyrelsens beretning

  Oldermand Niels Karl Jacobsen gennemgik årets aktiviteter ud fra optegnelser på hjemmeside og gav derefter bestyrelsens vurdering af årets resultat.

  Generelt er det svært at lave en klar konklusion på årets aktiviteter. Kvaliteten har været i orden ved alle arrangementer, men deltagerantallet har været meget svingende fra 8-10 personer til over 20. Der er ikke et klart mønster i forhold til, om der har været intern eller ekstern foredragsholder, men det er overvejende de eksterne, som trækker flest deltagere.
  Fremmødet til generalforsamlingen er med seks deltagere inklusive to medlemmer af bestyrelsen mildt sagt ikke imponerende. Vi skal have deltagerantallet ved arrangementerne op.

  Samtidig er det nødvendigt at få flere kræfter med i foreningens arbejde, ikke nødvendigvis i bestyrelsen, men i forbindelse med arrangementerne.

  Bestyrelsen ser faresignaler i det lave engagement blandt medlemmerne men indstiller at vi ser tiden an i et års tid, før vi tager stilling til foreningens fremtid.

  Generalforsamlingen godkendte beretningen. Forinden var der diskussion om antallet af arrangementer, hvilket resulterede i enighed om et niveau på 2-3 arrangementer pr. halvår.

 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

  Godkendt, selv om det ikke er revideret pga. tidnød, men regnskab med bilag lagt frem på mødet.

 • Fremlæggelse og godkendelse af budget

  Budget ikke fremlagt, hvilket generalforsamlingen godkendte ud fra det argument, at hverken medlemstal eller aktivitetsniveau kan forudsiges på nuværende tidspunkt.

  Bestyrelsen foreslog, at kontingent nedsættes til 100 krorner årligt, fordi indtægterne langt overstiger de nuværende udgifter. Generalforsamlingen afviste forslaget, og kontingentet fastholdes på 200 kroner om året.

 • Indkomne forslag

  Bestyrelsen foreslår, at der føres et mere formelt medlemskartotek, samt at maillisten indskrænkes til kun at indeholde betalende medlemmer.

  Generalforsamlingen godkendte forslaget med den tilføjelse at kontakttelfonnumre indgår i kartoteket. Medlemslisten skal ikke lægges på nettet.

  Et medlem foreslår, at foreningens kontonummer lægges på nettet for at gøre indmeldingen mere ligefrem.

  Generalforsamlingen godkendte forslaget

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Niels Karl Jacobsen og Marthin Nygaard på valg.

  Niels Karl Jacobsen og Jens Morten Jensen valgt

 • Valg af suppleant

  Jens Søndergaard ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen takker ham for meget aktiv deltagelse i foreningens drift.

  Hans Kjærgaard valgt

 • Valg af en revisor blandt foreningens medlemmer

  Lars Jakobsen valgt

 • Eventuelt

  Foreningen deltager i Skørpings Byfest 18. august på samme niveau som sidste år, men gerne med flere aktive. Lars Jakobsen er tovholder på arrangementet, som i år vil give indtægt til foreningen.

  Lars Jakobsen er også tovholder på arrangementet i slutningen af maj, hvor temaet er grillmad og øl. Der skal tilknyttes mindst én person mere og der skaffes en ekstern foredragsholder.

  Øllets Dag 2007 markeres 1. september med en intern håndbrygdag med Niels Karl Jacobsen som hovedbrygmester.

 

Denne sider er under udarbejdelse og er senest opdateret 25. januar 2007

 

 

webmaster: kontakt@bettefanden.net

Bestyrelse
Vedtægter
Mest for medlemmer
Forside