Retur til forsiden

Vedtægter

  1) Foreningens navn er Bettefandens Øl-laug. Stiftet 14. april 2005

  2) Foreningens formål er med udgangspunkt i Skørping at udbrede kendskabet til og fornøjelsen ved godt øl, hvilket primært sker ved at medlemmerne mødes for at nyde godt øl og samtale herom.

  • Foreningen inviterer foredragsholdere både fra medlemskredsen og udefra til at præsentere udvalgte emner på fastlagte øl-aftener.
  • Foreningen driver derudover en hjemmeside, bettefanden.net, med oplysninger om foreningen, dens aktiviteter og andre relevante emner.
  • Foreningen kan deltage i udadvendte aktiviteter, hvis det tjener det overordnede formål.
  • Støtte foreningens medlemmer i etablering af håndbryg

  3) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan ophæve eller forandre vedtægterne, og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Andre afstemninger afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller bestyrelsens stemmer dobbelt.

  Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 21 dages varsel.

  Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  • Fremlæggelse og godkendelse af budget
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleant
  • Valg af en revisor blandt foreningens medlemmer
  • Eventuelt

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

  Kassereren fremlægger revideret regnskab ved hver ordinær generalforsamling.

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 procent af medlemmerne.

  Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte.

  Kun medlemmer der har betalt kontinget for det foregående regnskabsår, samt medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende regnskabsår, har stemmeret og kan vælges til tillidsposter.

  Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på tre personer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.

  Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. På ulige år er to på valg, og den sidste er på valg i lige år.

  Der vælges en suppleant hvert år. Suppleanten indgår i normal valgturnus, hvis vedkommende træder ind i bestyrelsen.

  4) Kontingent afregnes pr. kalenderår, og fastsættes af generalforsamlingen. Indholdet i foreningens aktiviteter finansieres pr. gang. Kontingentet skal alene sikre foreningens drift mht. lokaleleje, hjemmeside o.lign.

  5) Under hensyn til foreningens formål kan gæster deltage i enkelt-aktiviteter. Generalforsamlingen fastsætter hvert år et gæstekontingent.

  6) Foreningen tegnes af mindst to bestyrelsesmedlemmer

  7) Generalforsamlingen fastlægger foreningens alkoholpolitik. Overholdelse af denne er en betingelse for medlemsskab. Bestyrelsen kan idømme karantæne i forbindelse med foreningens alkoholpolitik, men intet medlem kan ekskluderes uden generalforsamlingens beslutning.

  8) Foreningen kan være medlem af Danske Ølentusiaster eller lignende øl-fremmende sammenslutninger, og foreningen kan samarbejde med andre foreninger under hensyn til formålsparagraffen.

  9) Opløsning af foreningen skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de fremmødtes stemmer. Eventuelt overskud af foreningens virke skal gå til øl-fremmende formål.

   

  Tillæg til vedtægter for Bettefandens Øl-laug

  Alkoholpolitik

  • Bettefandens øl-laug drikker øl for at nyde smagen, ikke for at blive fulde. Medlemmer forventes at "holde den gældende kammertone" til øl-aftener, både hvad angår mængde og opførsel.
  • Bilkørsel i strid med færdselsloven accepteres under ingen omstændigheder i forbindelse med laugets arrangementer.

  Overtrædelse kan medføre eksklusion af foreningen.

   

   

   

   

   

  webmaster: kontakt@bettefanden.net

  Indmeldelse
  Aktiviteter
  Forside